KN Paradise h?i t? khá đ?y đ? các lo?i hình s?n ph?m b?t đ?ng s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? buôn bán, cho đ?n nh?ng Căn h? cao c?p. Trong đó, mô hình tòa nhà đ??c thi?t k? theo khá nhi?u sang tr?ng khác nhau nh? tòa nhà golf, bi?t th? bi?n, khu làng tòa nhà Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng không khí s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? buôn bán thì nhân t? công năng l?i đc tri?u t?p phát tri?n, h??ng đ?n s? ti?n l?i, thu?n ti?n giao th??ng. T?i KN Paradise, các Khu ph?c h?p căn h? không ch? bán v? ti?n l?i văn minh, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn tuy?t v?i nh? tr?c di?n sân golf và thu tr?n kho?ng không sân v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng đáng là n?i an c? l?c nghi?p, n?i ki?n thi?t các giá tr? s?ng v?ng b?n, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? chi tiêu và sinh l?i v?ng ch?c và kiên c?. https://crockor.net/user/profile/348049 http://ik1-324-22166.vs.sakura.ne.jp/knparadiseland https://www.quora.com/profile/Knparadise https://about.me/kparadise/ https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/ https://www.themehorse.com/support-forum/users/castanedamalloy333/ https://www.putfree.com/user/profile/661778 https://foss.heptapod.net/knparadiseland https://issuu.com/knparadiseland https://disqus.com/by/knparadiseland/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Wed, 13 Oct 2021 15:11:33 JST (418d)